Wnioski i pliki do pobrania dla interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

WNIOSEK o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

ЗАЯВА про отримання пільг в рамках Модуля I програми «Допомога громадянам України з інвалідністю»

 

Wnioski i pliki do pobrania dotyczace Powiatowego Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci 

Zaświadczenie lekarskie dorosły

Wniosek o orzeczenie dorosły

Zaświadczenie lekarskie dziecko

Wniosek o orzeczenie dziecko


Wniosek o wydanie karty parkingowej [PDF, 2966 KB]


Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej [PDF, 161KB]


Do wniosku o wydanie karty parkingowej - nr konta [DOC, 120 KB]

Ocena sytuacji społeczno - zawodowej [DOC, 42KB]

 

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące pomocy ze środków PFRON

 

Wystąpienie - opisy projektów zgłoszonych do samorządu powiatowego przez projektodawców do dofinansowania ze środków PFRON [DOC, 200KB]

WNIOSEK - o dofinansowanie z środków PFRON projektu w ramach obszaru E [DOC, 92KB]

Wniosek - o dofinansowanie ze środków PFRON zawierający opisy projektów własnych samorządu powiatowego [DOC, 236KB] 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH Z ŚRODKÓW PFRON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH Z ŚRODKÓW PFRON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ Z ŚRODKÓW PFRON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH_ ŚRODKÓW POMOCNICZY Z PFRON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO Z ŚRODKÓW PFRON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO Z ŚRODKÓW PFRON

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące pieczy zastępczej 

Dla kandydatów na rodziców zastępczych

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze [DOC, 17KB] 

Wniosek kandydata o przyjęcie na szkolenie dla rodzin spokrewnionych [DOC, 14KB] 

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodziny zastępcze [DOC, 15KB] 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wydane dla potrzeb pieczy zastępczej [DOC, 16KB] 

Zgłoszenie kandydatury do odbycia szkolenia na zawodową, niezawodową rodzinę zastępczą [DOC, 25KB]


Dla istniejących rodzin zastępczych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU DO ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ : SPOKREWNIONEJ / NIEZAWODOWEJ / ZAWODOWEJ / RODZINNYM DOMU DZIECKA, ZWANEGO DALEJ „DODATKIEM WYCHOWAWCZYM” [DOC, 48KB] 

Rozliczenie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznanych decyzją rodzinie zastępczej/ prowadzącym RDD [DOC, 57KB] 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka [DOC, 70 KB] 

Wniosek o o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka [DOC, 21 KB] 

Wniosek o przyznanie pomocy związanej z remontem lokalu rodzinnego domu dziecka [DOC, 50 KB] 

Wniosek o przyznanie pomocy związanej z remontem lokalu rodziny zastępczej [DOC, 49 KB] 

Wniosek o o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego [DOC, 32 KB] 

Wniosek o o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego - RZ o charakterze pogotowia [DOC, 32 KB] 

Wniosek o przyznanie pomocy czasowej w formie rodziny pomocowej [DOC, 29 KB] 

Wniosek o zatrudnienie osoby zajmującej się opieką i wychowaniem w zawodowej rodzinie zastępczej i RDD[DOC, 28 KB] 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka [DOC, 40 KB]

 

 

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące projektu EFS

 

Deklaracja kandydata do projektu w 2013 roku [DOC, 159 KB] 

Ankieta rekrutacyjna kandydata do projektu w 2013 roku [DOC, 158 KB] 

 

Inne wnioski i pliki do pobrania 

Wniosek o świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

WNIOSEK w sprawie uczestnictwa w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” [DOC, 265KB] 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek (piecza zastępcza) [DOC, 22 KB]

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek (pomoc społeczna) [DOC, 18 KB

 

Dokumenty do orzekania po ukraińsku

Zaswiadczenie lekarskie dorosly

Zaswiadczenie lekarskie dziecko

Oswiadczenie Ukraina

Oswiadczenie_1 Ukraina

Wniosek dorosly Ukraina

Wniosek dziecko Ukraina

Wniosek karta Ukraina

Wniosek LON Ukraina