W dniu 15 września b.r . w siedzibie PCPR Wągrowiec po raz pierwszy w nowym składzie spotkali się członkowie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim.

Rada w składzie: przewodniczący Pani Irena Woźniak, sekretarz Pani Barbara Senger, członkowie: Pani Anna Majer oraz Pani Wioleta Milewska ( nieobecny członek – Pani Joanna Szyperska) zapoznała się oraz wyraziła swoją pozytywną opinię w zakresie dwóch projektów uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego:  pierwszego dotyczącego założeń Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku, drugiego dotyczącego wprowadzenia zmian w podziale środków PFRON na rok 2023 rok. Rada, po wysłuchaniu informacji od obecnych na spotkaniu przedstawicieli PCPR i PUP Wągrowiec jednogłośnie zaakceptowała przedstawione projekty uchwał.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Wągrowieckiego, działa na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Do zakresu jej działania należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Rada składają się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), członkowie pełnią funkcję społecznie. Kadencja Rady trwa 4 lata, a jej członków powołuje i odwołuje Starosta.

Zapraszamy do kontaktu z Radą za pośrednictwem PCPR Wągrowiec