Zgodnie z obwieszczeniem Ministra rodziny i polityki społecznej z 17 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. poz. 282) , w związku  z przekroczeniem  wysokości wskaźnika inflacji o 105%, kwoty świadczeń  dla rodzinnych form pieczy zastępczej będą podwyższone od 1 czerwca b.r .

I tak świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 694 zł do 746 zł.

W przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, a także rodzinnego domu dziecka – z 1052 zł do 1131 zł.

Waloryzacja obejmie też dodatek do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Jest on przyznawany, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym jej stopniu oraz jeśli trafiło do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dodatek wzrośnie o 16 zł i od czerwca będzie wynosił 227 zł miesięcznie.

Poprzednia, a zarazem pierwsza waloryzacja świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odbyła się 1 czerwca 2018 r.

Wągrowiec, 20 maja 2021 roku

E.O.