Informacja o pomocy udzielonej w ramach programu Aktywny Samorząd w 2014 roku.

W 2014 roku 88 niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego - udzielono finansowego wsparcia w ramach programu w łącznej wysokości 283.761,50 zł. Przekazane środki finansowe pozwoliły na wyeliminowanie bądź zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo Beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

UWAGA ! Rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację z środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Wnioski dot. semestru letniego należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 28.02 do 31.03.2013r.

Druk wniosku wraz z załącznikiem do pobrania w dziale wnioski i pliki do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stonie internetowej www.pfron.org.pl (zakładka "Aktywny samorząd") oraz w siedzibie PCPR jak i pod nr. tel. 67-2627614 lub 607-631-900.

UWAGA ! Rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację z środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Wnioski dot. semestru zimowego należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.09 do 30.09.2014 r.

Druk wniosku wraz z załącznikiem do pobrania w dziale wnioski i pliki do pobrania. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR jak i pod nr. tel. 67-2627614 lub 607-631-900.  

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu działając w imieniu Powiatu Wągrowieckiego uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II”.