Dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wągrowcu zaprasza  osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, do składania ( do dnia 30 listopada  2015  roku )  wniosków  o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań zaplanowanych do realizacji w 2016 roku w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Pobierz wniosek o dofinansowanie [DOC, 105KB]

Dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zaprasza:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

do składania  (do dnia 30 listopada 2015  roku)  wniosków  o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań zaplanowanych do realizacji w 2016 roku w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Pobierz wniosek o dofinansowanie [DOC, 55KB]

Dodatkowe środki PFRON w 2015 roku.

W dniu 30 września 2015 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła uchwałę o przeznaczeniu dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze trafią do dwóch placówek prowadzących terapię zajęciową dla łącznie 70 osób niepełnosprawnych w powiecie oraz do indywidualnych osób, którym z uwagi na niepełnosprawność niezbędne jest udzielenie pomocy na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu oraz technicznych.

Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2015 roku [HTML]

info. wytworzył : Edyta Owczarzak  

Zarządzenia Dyrektora PCPR w sprawie regulaminów dofinansowań do sprzętu ze środków PFRON.

1. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

2. Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

3. Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.
Zasady zaopatrywania w te przedmioty reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 127 z późn zm.)
Rozporządzenie dokładnie określa, jak często można taki sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje ich zakup. W przypadku niektórych środków wymagany jest udział własny uprawnionego w pokryciu kosztów zakupu.

 

Zobacz co zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie do zakupu przedmiotó ortopedycznych i środków pomocniczych [DOC, 70 KB].

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Likwidacja barier funkcjonalnych ze swej istoty polega w szczególności na dofinansowaniu czynności lub inwestycji ( dostawa, zakup i montaż ), których celem jest doprowadzenie środowiska osoby niepełnosprawnej do stanu bez barier.


Likwidacja barier architektonicznych – polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom niepełnosprawnym ruchowo, np. przystosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów, montaż uchwytów itp.
Likwidacja barier w komunikowaniu się – polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji np. zakup komputera z dostępem do Internetu dla osób nie mogących wychodzić z domu, zakup telefonu z zestawem głośnomówiącym dla osoby niedosłyszącej, zakup specjalnych urządzeń czytająco – mówiących itp.
Likwidacja barier technicznych – polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie i sprawniejsze działanie w społeczeństwie, np. zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego elektrycznego.

 

Zasady dofinansowania, regulaminy przyznawania dofinansowania oraz wytyczne do likwidacji barier oraz druki wniosków dostępne są w dziale Wnioski i pliki do pobrania.

 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym należy – wg ustawy o rehabilitacji – do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie ( ze środków PFRON ) uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej oraz – ewentualnie – jej opiekuna, udzielane jest przez powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR), właściwe dla miejsca zamieszkania tej osoby.

 

Zobacz szczegółowe informacje, warunki i zasady dofinansowania uczestnictwa w turnusie. [DOC, 50 KB] 

 

Druki wniosków dostępne są w dziale Wnioski i pliki do pobrania.

 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
  • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Zobacz szczegółowe informacje, zasady i warunki dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych. [PDF, 217 KB]

Zobacz szczegółowe informacje, zasady i warunki dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych. [PDF, 197 KB]

 

Druki wniosków dostępne są w dziale Wnioski i pliki do pobrania.