student

Uwaga ! Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim

 

    Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w poz. 8021 zostało opublikowane Ogłoszenie Nr 1 Starosty Wągrowieckiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
     Zapraszamy uprawnione podmioty t,j. organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu powiatowego i gminnego do zgłaszania po jednym kandydacie do Rady.
     Formularz zgłoszeniowy kandydata stanowiący załącznik do ogłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 25 listopada b.r. w Sekretariacie Starosty Wągrowieckiego (pokój 105 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu)

 

Ogłoszenie - POBIERZ TU [Ogłoszenie Nr 1 z dnia 26 września 2019r; PDF - 499KB]

 

 

student

UWAGA ! 
Rusza nabór wniosków w ramach programu 
Aktywny Samorząd - Moduł II.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację z środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
Wnioski dot. roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2019 r.
Druk wniosku wraz z załącznikiem do pobrania w dziale

wnioski i pliki do pobrania.

student

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje,
że kandydaci ubiegaiący się o zatrudnienie na w/w stanowisko pracy nie spełnili wymogów niezbędnych,

w związku z czym procedura naboru jest powtórzona

 

1. Nabór na stanowisko urzędnicze- Sekretarza PZON - powtórzony [pobierz, 3500KB pdf]

2. Kwestionariusz kandydata [pobierz, 36KB doc]

3. Oświadczenie kandydata [pobierz, 31KB doc]

 

 

student

UWAGA !!!

PFRON przywraca dofinansowania

na wózki o napędzie elektrycznym

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku  naboru wniosków o dofinansowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1.

Nabór wniosków trwa do dnia 31.08.2019r.

 

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.  

 

ADRESACI pomocy w ramach Obszaru C Zadanie 1:

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej albo w wieku emerytalnym, o ile są zatrudnione;

 

– w przypadku osób, które nie są zatrudnione i nie uczą się, warunkiem przyznania pomocy ( tylko w tym przypadku ) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

 

Dodatkowo wyjaśniamy, że:

przez dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (w przypadku Obszaru C Zadanie 1)

– należy  rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę,

czy:

1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),

2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,

3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),

4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł.

Minimalny udział własny w zakupie –wynosi 10% ceny brutto wózka.

MIEJSCE SKŁADANIA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać: telefonicznie pod nr  67 26 27 614.

Druk wniosku wraz z załącznikiem do pobrania w dziale wnioski i pliki do pobrania.