Rozstrzygnięcia zapytania o cenę: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Pobierz plik PDF.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że w związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 106 ze zm.)

wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane będą  od dnia 1 sierpnia 2020 roku

Wnioski tylko i wyłącznie w formie papierowej można składać za pośrednictwem  poczty (adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wierzbowa1; 62-100 Wągrowiec) lub elektronicznie (e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W wyjątkowych okolicznościach wnioski można złożyć osobiście, w siedzibie Powiatowego Pomocy Rodzinie przy  ul. Wierzbowej 1 w Wągrowcu.                                   

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

szczegółowe informacje  (na stronie MRPiPS pod linkiem):

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

osoby do kontaktu:

dla rodzin zastępczych - Irena Kotwica,

dla osób usamodzielnianych - Marta Tańska – Kołacka

tel. 67 2627614, 61 2627933

Informujemy, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca
maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla
mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

Czytaj więcej

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 W ramach Modułu III programu udzielana będzie pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

- pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski (można pobrać tutaj) należy przesyłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1 , 62-100 Wągrowiec, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Informacji w sprawie udzielają: Artur Szyper 607 631 900, Lucyna Ostapiuk 726 001 135

Uczestnicy wtz i śds mogą korzystać z pomocy pracowników  tych jednostek przy złożeniu wniosku. 

Więcej informacji o programie:  www.pfron.org.pl  – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON”.