W dniu 15 września b.r . w siedzibie PCPR Wągrowiec po raz pierwszy w nowym składzie spotkali się członkowie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim.

Rada w składzie: przewodniczący Pani Irena Woźniak, sekretarz Pani Barbara Senger, członkowie: Pani Anna Majer oraz Pani Wioleta Milewska ( nieobecny członek – Pani Joanna Szyperska) zapoznała się oraz wyraziła swoją pozytywną opinię w zakresie dwóch projektów uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego:  pierwszego dotyczącego założeń Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2030 roku, drugiego dotyczącego wprowadzenia zmian w podziale środków PFRON na rok 2023 rok. Rada, po wysłuchaniu informacji od obecnych na spotkaniu przedstawicieli PCPR i PUP Wągrowiec jednogłośnie zaakceptowała przedstawione projekty uchwał.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Wągrowieckiego, działa na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Do zakresu jej działania należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Rada składają się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), członkowie pełnią funkcję społecznie. Kadencja Rady trwa 4 lata, a jej członków powołuje i odwołuje Starosta.

Zapraszamy do kontaktu z Radą za pośrednictwem PCPR Wągrowiec

Lokalny Punkt Pomocy pokrzywdzonym przestępstwem wągrowiec w siedzibie PCPR wągrowiec, ul. Wierzbowa 1, pokój  10 - czynny   pon. 9.30-14.30,  czw. 9.30-14.30  tel. 539 002 006

szczegóły:   https://poznan-staremiasto.sr.gov.pl/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem,m,mg,3,311

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu otwiera nabór wniosków w ramach
programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II – semestr zimowy 2023/2024.


Zapraszamy do składania wniosków mieszkańców powiatu wągrowieckiego
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
, pobierających
lub zamierzających pobierać naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium,
a także mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu
Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl do dnia 10 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje o zadaniach realizowanych w 2023 r. w tym dotyczące MODUŁU
II można odnaleźć w zakładce "Aktywny samorząd". ( https://www.pfron.org.pl/o-
funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

piknik 2