W związku z przystąpieniem Powiatu Wągrowieckiego do realizacji w 2023 roku Programu
wyrównywania różnic między regionami III - realizator Programu- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zaprasza uprawnione  podmioty do składania wniosków.
     Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo  i społecznie.
W 2023 roku  będą  realizowane przez PFRON  następujące obszary Programu:
 Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych
Wysokość dofinansowania wynosi do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż
185 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez
osoby niepełnosprawne.
 Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
Wysokość dofinansowania wynosi do 35% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż
165 000,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które
prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.
 Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż
70 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób
prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na
tym stanowisku. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje
pozarządowe.
 Obszar D – likwidacja barier transportowych
Wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów realizacji projektu w przypadku
placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 85% w przypadku
projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:
1. 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w
wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
2. 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej
„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
3. 330 000,00 zł dla autobusów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje
pozarządowe, gminy lub powiaty,
2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich
terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach
dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
Wysokość dofinansowania wynosi do 20% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie
więcej niż 16 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały
korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co
najmniej 30% beneficjentów tego projektu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy,
powiaty oraz organizacje pozarządowe.
 Obszar F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów
terapii zajęciowej
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż
180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury
istniejącego warsztatu terapii zajęciowej. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki
samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
 Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane  przez
powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi
oraz właściwymi aktami wykonawczymi. O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.
Termin i miejsce składania wniosków :
Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  należy składać  w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10 lutego 2023 r.
( Wnioski dotyczące  obszaru A i E programu należy  składać bezpośrednio do Oddziału
PFRON w Poznaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania
projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.)
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec (I
piętro, pokój nr 6)
Druk wniosku dostępne są na stronie internetowej www.pcprwagrowiec.pl w zakładce
„wnioski i pliki do pobrania”. Zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie w ramach
programu proszeni są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz
zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie
www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” - „Programu i zadania PFRON”.

Osoby do kontaktu w PCPR : P. Artur Szyper, P. Edyta Owczarzak
tel. 67-2627614, kom. 607 631 900,  609 702 181