Szanowni Państwo,

w dniu 2 października 2019 roku, Fundacja „Dziecko w Centrum” zawarła umowę na powierzenie realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym   oraz   Pomocy   Postpenitencjarnej   –   Funduszu    Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom   przestępstw   oraz   osobom   im   najbliższym w latach 2019-2021.
 
W prowadzonym przez Fundację Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, zlokalizowanym przy ul. Zeylanda 9/3 w  Poznaniu, dostępna jest kompleksowa oferta skierowana do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych obejmująca m.in.: bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, mediacyjną i psychiatryczną. W ramach oferty znajduje się również pomoc materialna mająca na celu łagodzenie skutków przestępstwa. Świadkowie przestępstw mogą skorzystać z pomocy psychologicznej.   W Okręgowym Ośrodku Pomocy    Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu, od poniedziałku do soboty w godz.: 8.00-20.00 pełnią dyżur osobisty i telefoniczny specjaliści I kontaktu (+48 539 106 106).
 

Na terenie województwa wielkopolskiego Fundacja „Dziecko w Centrum” uruchomiła również lokalne punkty, w których znajdą odpowiednią pomoc mieszkańcy powiatu złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, gnieźnieńskiego oraz powiatu poznańskiego:
 
- Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pile
- Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złotowie,
- Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chodzieży,
- Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu,
- Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie oraz
- Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Swarzędzu.

 
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu zlokalizowany jest pod adresem:
- ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu) – pokój nr 10 (I piętro).
 
Godziny otwarcia punktu:

- poniedziałek: 10.00-14.00
- środa: 15.00-19.00

(UWAGA: w celu ustalenia terminu wizyty bezpośredniej prosimy o kontakt telefoniczny w ww. godzinach dyżurów pod nr tel.: +48 539 002 006).

 
W ramach ww. zadania, do dn. 31 grudnia 2021 r. świadczyć będziemy mieszkańcom Wągrowca oraz mieszkańcom powiatu wągrowieckiego- kompleksową nieodpłatną pomoc mającą na celu niwelowanie skutków przestępstwa.
 

Mieszkańcy Wągrowca, powiatu wągrowieckiego i okolic będący pokrzywdzeni takimi przestępstwami jak:

- przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja),
- przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo),
- przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała),
- przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
- przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie),
- wypadki komunikacyjne

lub będący świadkami przestępstw lub osobami najbliższymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach utworzonego punktu pomocy mogą uzyskać nieodpłatnie:

- pomoc prawną – osoby pokrzywdzone przestępstwem,
- pomoc mediacyjną – osoby pokrzywdzone przestępstwem,
- pomoc psychologiczną – osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie i osoby najbliższe
- pomoc psychiatryczną – osoby pokrzywdzone przestępstwem
- wsparcie opiekuna osoby pokrzywdzonej przestępstwem (osoba pierwszego kontaktu)
- pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:
- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
- organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
- finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim dzieckiem.

 

W ramach prowadzonego punktu udzielana jest pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej a także po zakończonej procedurze karnej, gdy trwają wciąż skutki przestępstwa. Celem pomocy jest dążenie do zniwelowania skutków przestępstwa, doświadczanych przez   pokrzywdzonego. Istotne jest, by osoba po doświadczeniu przestępstwa: odzyskała   dobrostan   psychiczny, była w stanie skutecznie korzystać z przysługujących jej praw w dochodzeniu sprawiedliwości oraz by znormalizowała się jej sytuacja bytowa.
 

Mając na względzie okres trwania pandemii SARS-CoV-2 oraz skutki nim wywołane, jakimi są m.in. zwiększone zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i prawną, skuteczna i kompleksowa pomoc w ww. zakresie jest niezwykle istotna.
 
W załączeniu do niniejszej   wiadomości   przekazujemy Państwu materiały informujące o działalności Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu oraz Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wągrowcu z prośbą o dalsze ich rozpowszechnianie. Dzięki Państwa pomocy materiały te mają szansę dotrzeć do jak największej liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i ich najbliższych, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie najbardziej im potrzebnej.
 

Będziemy Państwu ogromnie wdzięczni za przyjęcie tych materiałów i wszelką pomoc w powyższej sprawie.

A3 plakat OPPP 2021 net