Milion złotych na ferie
„Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” – to tytuł konkursu ogłoszonego właśnie przez zarząd województwa wielkopolskiego. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacji zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (alkoholowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym (np.: elementami treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach) oraz z różnego rodzaju konkursami, zabawami z prezentacją twórczości dzieci, imprezami sportowymi itp.
Termin realizacji zadania – od 27 stycznia 2020 r. do 9 lutego 2020 r.


Koszty kwalifikowane to:
- pobyt uczestników (wyżywienie, nocleg),
- transport,
- koszty zatrudnienia wychowawców,
- koszty zatrudnienia specjalistów prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne,
- materiały papiernicze i edukacyjne do prowadzenia socjoterapii dla uczestników,
- nagrody rzeczowe dla uczestników,
-  zakup usług sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych dla uczestników (z uwzględnieniem usług przewodnika) u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- zakup biletów wstępu dla uczestników do kina, teatru, zoo, na basen, itp.

- wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, sportowego dla uczestników,
- ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Oferty sporządzone za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej Witkac.pl należy przesłać do dnia 18 grudnia 2019 r., do godz. 15.30.

Szczegóły znajda Państwo na stronie:
https://www.umww.pl/uchwala-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-wielkopolskiego-z-dziedziny-przeciwdzialania-uzaleznieniom-alkoholowym-w-roku-2020-pn-organizacja-zimowego-wypoczynku-wakacyjnego-w-okresie-ferii-zimowych-polaczoneg