Wągrowiec: Przetarg nieograniczon na organizację i przeprowadzenie warsztatu wyjazdowo - szkoleniowego dl beneficjentów projektu systemowego i ich otoczenia
Numer ogłoszenia: 278234 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

< >

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 27 614, fak 67 26 27 614.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeta g nieograniczony na organizację i przeprowadzenie warsztatu wyjazdowo szkoleniowego dla beneficjentów projektu systemowego i ic otoczenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu wyjazdowo - szkoleniowych dla beneficjentó projektu systemowego i ich otoczenia dla 50 osób, w tym 21 wychowank w pieczy zastępczej w wieku od 15 do 18 lat, 29 osób - osoby tworz ce rodziny zastępcze, opiekunowie Forma prowadzonych warsztatów: mini wykład, gry integracyjne, praca w grupach, gra symulacyjna. Program warsztatów winien uwzględniać: integrację, podniesienie jak ści kontaktów emocjonalnych, rozwinięcie umiejętności nawiązywania gł bszych relacji z bliskimi oraz opiekunami, aktywne formy spędzania z nim czasu oraz poszerzenie predyspozycji osobistych w relacjach z dziećmi Prowadzący: 2 treneró Zakres świadczeń i kosztów, które poniesie Wykona : Transport - dojazd i powrót, autokarem o podwyższonym standardzie na tras e Wągrowiec - Karpacz, Karpacz - Wągrowie Ubezpieczenie NNW każdego uczestnika wycieczki na kwotę 5.000,00 z ; Zakwaterowanie w Ośrodku posiadającym park wodny, w tym basen rekreacyjn , basen z hydromasażem, wanny jacuzzi, sauna parowa, grota solna, siłown a lub hotelu minimum trzygwiazdkowym posiadającym park wodny, w tym base rekreacyjny, basen z hydromasażem, wanny jacuzzi, sauna parowa, grot solna, siłownia, w pokojach 2 i 3 osobowych, wyposażonych w oddziel e łóżko dla każdej osoby, pełnym węzłem sanitarny (umywalkę, prys nic lub wannę, wc) Wyżywienie dla 50 osób składające się ze śniadania i obiadokolacji w ormie bufetu, zapewnienie 2 sal szkoleniowych, w tym jedna dla 21 osób, druga dla 42 osó , wyposażonych w stoły, krzesła, sprzęt multimedialny celem zorganizow nia warsztatów dla wychowanków - 5h, warsztatów dla rodzin zastępczy h - 5h, warsztaty wspólne wychowankowie z rodzicami zastępczymi - Zatrudnienie 2 trenerów, specjalistów pracy z rodziną z wykształce iem wyższym magisterskim oraz 5 letnim doświadczeniem zawodowy Zapewnienie materiałów szkoleniowych: długopis i notatnik w kratkę -4, opatrzonych w logo UE POKL, niezbędne wzory logotypów dostarc y Zamawiający Nieograniczony dostęp do atrakcji w parku wodnym terenie hotelu, w ty basenu rekreacyjnego, basenu z hydromasażem, wanny jacuzzi, sauna parowa grota solna, siłownia Zorganizowanie co najmniej jednej atrakcji miejscowej w Karpaczu z uwzględnieniem zakupu biletu wstępu dla 50 osób w wysokości 60,00 zł dla 1 osoby Przeprowadzenie badania ankietowego, Wydania zaświadczenia, certyfikatu po zakończonych zajęciach opatrzonyc w logo UE POKL, zgodnie z wzorem logotypów, dostarczonym prze Zamawiającego sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej o zakończonych warsztatach na nośniku typu CD lub D Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Karpacz, woj. Dolnośląs Termin realizacji przedmiotu zamówienia: piątek, sobota, niedziela od 3 o 20 października 2013r. do wyboru: 3-6.10.2013r lub 10-13.10.2013r lu 17-20.10.2013. Wyjazd 4 dniowy obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie - pełne doby, 1 doba rozpoczyna się obiadokolacją a 3 kończy śniadaniem. /p>

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.10.0 -4, 55.00.00.00-0, 80.50.00.00-9, 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęci : 03.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdza posiadanie uprawnień d wykonywania działalności na podstawie oświadczenia nr 2 - załącznik do SIWZ oraz na podstawie odpisu z właściwego rejestru albo aktualne o zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, je eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewiden ji działalności gospodarczej, wystawione nie wczesniej niż 6 miesięcy p zed upływem terminu składania ofert

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdza iż posiada wiedzę i doświadczenie na podstawie wykazu wykonanych świadczeń, a w przypa ku świadczeń okresowych lub ciąg również wykonywanych w zakresie analogicznym lub podobnym do przedmio zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składa ia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc w oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały w konane lub są wykonywane należycie (np. referencje, listy polecają e, opinie, itp.) - załącznik nr 5.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca potwierdza iż posiada wiedzę i doświadczenie na podstawie wykazu sprzętu, wyposażenia, na c as wykonywania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania ty i zasobami. W przypadku polegania na potencjale technicznym innych podmiotó Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dyspo ował zasobami niezbędnymi do realizac zamówienia i przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywan zamówienia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien przedstawić wykaz kadry która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcen a niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych pr ez nie czynności w ramach przedmiotu zamówienia oraz informacją o podsta ie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6. W przypadku polegania a osobach zdolnych do wykonania zamówienia pozostających w dyspozycji inny h podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że b dzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia i przedst wi pisemne zobowiązanie tyc podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na ok es korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku na podstawi oświadczenia nr 2 - załącznik do SIWZ oraz załączonych dokumentó

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:< >

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>